ดูทั้งหมด
เที่ยวปีนัง ล่องเรือสตาร์ครูซ
อับเดทล่าสุด: 18 พฤศจิกายน 2556 เวลา: 16:00:37

โปรแกรมทัวร์   หาดใหญ่ – เกาะปีนัง  – ล่องเรือสตาร์ครูซ  Star Cruises    2 วัน 1 คืน

วันแรก หาดใหญ่ – เกาะปีนัง  (อาหารเที่ยง,เย็น)

เช้า    รับคณะที่จุดนัดพบ  หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ประเทศมาเลเซีย  ผ่านด่านสะเดาของประเทศไทยทำการตรวจ ประทับตราหนังสือเดินทางและผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากรของมาเลเซีย  จากนั้นนำท่านข้ามสะพานที่ยาวเป็นอันดับ 3 ของโลกซึ่งยาว 13.5 กม.  ถึงเกาะปีนังเมืองทีได้รับขนานนามว่า “ ไข่มุกแห่งโลกตะวันออก”  หรือที่คนไทยรู้จักในนาม เกาะหมากรัฐปีนังประกอบด้วยส่วนที่เป็นเกาะซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 285 ตารางกิโลเมตร  พร้อมชมสถาปัตยกรรมที่สวยงามแสดงออกมาในรูปแบบของบ้านเรือนที่สะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนจากลักษณะอาคารตึกรามบ้านช่องของตะวันตกและตะวันออก อันเป็นสมบัติที่ได้รับเป็นมรดกตกทอดสืบต่อกันพร้อมชมสถาปัตยกรรมที่สวยงามแสดงออกมาในรูปแบบของบ้านเรือน

เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจากนั้นนำท่านไหว้เจ้าแม่กวนอิมที่ “วัดเขาเต่า”  ( KEK LOK SI ) ซึ่งเป็นวัดจีนที่ใหญ่ที่สุดในเกาะปีนัง ซึ่งจะมีเต่ามากที่สุด  ในวัดนี้ๆเชิญให้อาหารเต่า ชมเจดีย์หมื่นพระให้ท่านอิสระตามอัธยาศัย ชมสถาปัตยกรรมอันวิจิตรตระการตาเชิญท่านถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึก  สองข้างทางเต็มไปด้วยแผงลอยที่ขายสินค้าราคาถูก และของที่ระลึก    นำท่านเดินทางไปสักการะพระพุทธรูปปางไสยาสน์ วัดไทยที่ใหญ่ที่สุดในปีนัง
“ วัดไชยมังคลาราม “ ซึ่งจะมีพระนอนองค์ใหญ่ที่สุดในมาเลเซีย ,วัดพม่า ชมวัดพม่ากับภาพวาดพุทธประวัติของพระพุทธเจ้าตลอดจนศิลปะแบบพม่าที่สวยงามชมสถาปัตยกรรมอันวิจิตตระการตา  จากนั้นนำท่านช๊อบปิ้งห้างเกอนี่พลาซ่า  หรือห้างควีนเบย์  ที่มีสินค้าจากทุกมุมโลกทันสมัยที่สุดในเกาะปีนัง ได้เวลาอันสมควรนำคณะเดินทางสู่ท่าเรือปีนัง Penang  International  Cruise  Terminal    เพื่อนำท่านเช็คอินเข้าสู่ที่พัก  บนเรือซุปเปอร์สตาร์ ลิบร้า(Super star Libra) ซึ่งเป็นเรืออีกลำในเครือของสตาร์ครูส   ผ่านพิธีการศุลกากรของเจ้าหน้าที่บนเรืออีกครั้ง  พร้อมชมบรรยากาศของทะเลปีนัง และน่านน้ำสากลประเทศสิงคโปร์

เย็น   รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารบนเรือ  แสนโรแมนติก  ณ  ห้องอาหารมารีน่า อินเตอร์เนชั่นเนล บนเรือ  หลังจากเรือออกจากฝั่ง เชิญทุกท่านสัมผัสกับความบันเทิงต่างๆ อาทิ ห้องคาราโอเกะ ,ห้องดูหนัง ,ห้องนวด ,ห้องตัดผม ,และห้องคาสิโนสำหรับท่านที่ชอบเสี่ยงโชค เชิญท่านตามอัธยาศัยเลือกพักผ่อนอิสระกับความบันเทิงต่างๆ บนเรือสำราญระดับโลกความสูง 10 ชั้น

 

วันที่สอง    ซิตี้ทัวร์ – ช๊อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง – หาดใหญ่    (อาหารเช้า,เที่ยง)

เช้า     รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารมารีเนอร์ อินเตอร์เนชั่นเนล บนเรือ  ได้เวลาอันสมควรนำท่านลงจากเรือซุปเปอร์สตาร์ ลิบร้า  จากนั้นนำท่านชม เมืองจอร์จทาวน์ ป้อมปืนคอนวอลลิส หอนาฬิกาสมัยวิคตรอเรีย อนุสาวรีย์สงครามโลกครั้งที่ 1 ชมสถาปัตยกรรมอันวิจิตรตระการตา  จากนั้น แวะช๊อปปิ้ง สินค้าพื้นเมือง  อาทิเช่น  ขนมเปี๊ยะชื่อดังของปีนัง บะกุ๊ดแต๋  โสมจีน  และร้านช๊อคโกแลต  ให้ท่านได้ช๊อปปิ้งตามอัธยาศัย

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารหลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ด่านจังโหลน  ถึงด่านจังโหลนเพื่อแวะช๊อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ดิวตี้ฟรี จำหน่ายสินค้าปลอดภาษีสินค้ามากมาย อาทิ เหล้า  บุหรี่ เสื้อผ้า น้ำหอม  จากนั้นนำท่านผ่านพิธีการตรวจประทับตราหนังสือเดินทางทั้งสองประเทศ  ถึงหาดใหญ่โดยสวัสดิภาพในเวลา 15.00 น.พร้อมเก็บความประทับใจ

รายการทัวร์รวม                                            รายการทัวร์ไม่รวม
- รถตู้ปรับอากาศ                                             -  ค่าใช้จ่ายนอกเหนือรายการ
- อาหารตามที่ระบุในรายการ  4 มื้อ                      -  ค่าทำพาสปอร์ต
- ค่าประกันการเดินทาง
- ค่าห้องพัก  พักห้องละ 2 ท่าน /ห้อง

ราคาขึ้นอยู่กับวันที่ ที่เดินทาง และจำนวนคนโปรดสอบถามอีกครั้ง(โปรแกรมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)

 

     
บริษัท ซี แอนด์ พี เวิลด์ ทัวร์ ( สาย3 ตรงข้ามร้านข้าวต้มนายยาวเก่า)
129/1 ถ.นิพัทธ์อุทิศ 3 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
e-mail,msn : cptourhdy@hotmail.com เว็บไซต์ : www.cpworldtour.com

© 2013 C & P World Tour Official Site All Right Reserved. Production & Site by Banrao Corp. (www.Gimyong.com)